• Polish (PL)
  • English (UK)

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Fundator Programu

PAFW

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O popieraniu demokracji w Europie Wschodniej” (SEED Act), uchwalonej w 1989 roku przez Kongres USA.

Fundacja, kierowana przez niezależną Radę Dyrektorów, rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku z podwójną misją: wspierania procesu konsolidacji polskich przemian zapoczątkowanych w 1989 roku, a także dzielenia się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami postkomunistycznymi. Obecnie PAFW realizuje programy w trzech obszarach tematycznych: edukacji, rozwoju społeczności lokalnych i dzielenia się polskimi doświadczeniami z transformacji. W Polsce programy Fundacji koncentrują się na obszarach wiejskich i w małych miastach. Dominują w nich dwa motywy: wyrównywanie szans edukacyjnych, połączone z modernizacją oświaty, a także wyzwalanie i wspieranie energii obywatelskiej w lokalnych społecznościach.

W obszarze współpracy międzynarodowej, oprócz Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda, Fundacja prowadzi program „Przemiany w Regionie” (RITA). Przedsięwzięcie jest adresowane do organizacji pozarządowych oraz instytucji edukacyjnych, które chcą dzielić się polskimi doświadczeniami w zakresie przemian społeczno-gospodarczych z partnerami w krajach Europy Wschodniej, a także Kaukazu i Azji Centralnej. W ramach programu, poprzez otwarte konkursy grantowe dla polskich organizacji pozarządowych, przyznawane są dotacje na projekty mające na celu przekazywanie polskich doświadczeń zwłaszcza w dziedzinie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniania trzeciego sektora i działań społecznych, przekształceń w samorządzie terytorialnym, reformy edukacji oraz funkcjonowania wolnych mediów. Dotacje są przyznawane także na nawiązywanie i rozwijanie współpracy na szczeblu lokalnym z partnerami z krajów objętych programem. Realizatorem programu „Przemiany w Regionie (RITA)” jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.

strona programu „RITA”: www.rita.edudemo.org.pl

Istotną częścią programu „RITA” są realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce („Study Tours to Poland” - STP). Ich celem jest przybliżanie realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, przede wszystkim liderom studenckim z Białorusi, Rosji i Ukrainy oraz młodym profesjonalistom z tych i innych krajów regionu. Inicjatywę „Study Tours to Poland” koordynuje Kolegium Europy Wschodniej im. J.N. Jeziorańskiego.

strona inicjatywy „Study Tours to Poland”: www.studytours.pl

Działalność Fundacji na rzecz współpracy z krajami regionu została doceniona przez Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Krynicy, które przyznało jej Nagrodę dla Organizacji Pozarządowej Europy Środkowo-Wschodniej Roku 2008.

Od 2000 roku Fundacja przeznaczyła na swoją działalność ponad 120 mln USD, a jej fundusz wieczysty przekroczył 250 mln USD.

strona PAFW: www.pafw.pl